Повідомлення

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

[21.02.2020]
Шановні акціонери ПРАТ "ДНІПРЯНКА"! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРЯНКА" (ідентифікаційний код 01565276, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, далі – Товариство) повідомляє Вас, що 31 березня 2020 року о 14.00 год. відбудуться річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "ДНІПРЯНКА" (далі – річні Загальні збори). Місце проведення річних Загальних зборів: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. 7, к.1. Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 31 березня 2020 року з 13.15 до 13.45 год. за місцем проведення Загальних зборів. Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 25.03.2020 року. Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Перелік питань та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів: 1.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень; обрання Голови та Секретаря Загальних зборів; затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ДНІПРЯНКА". Проект рішення: 1) Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Щаслива Тетяна Павлівна, члени Лічильної комісії – Єфремова Наталія Вікторівна, Бєлаш Віталій Вікторович. Повноваження Лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються після складення протоколу про підсумки голосування. 2) Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЕНЕФІТ" (далі – ПРАТ "БЕНЕФІТ"), від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору № 10/10-2019/3 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 10 жовтня 2019 року, діє – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ" (далі – ТОВ "КУА "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ"), в особі Виконавчого директора – Задубинної Юлії Василівни.; Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Гнатенка Юрія Петровича. 3) Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступити тільки з питання, яке обговорюється. 2.Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2019 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2019 рік визнати задовільною. 3.Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2019 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2019 рік визнати задовільною. 4.Розгляд звіту Ревізійної комісії (Ревізора) про роботу за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2019 рік у зв’язку із відсутністю відповідної посади та звіту. 5.Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2019 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2019 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2019 рік. 6.Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Збитки за підсумками роботи ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2019 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати. 7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА". Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради:: -Костельмана Володимира Михайловича - Голови Наглядової ради Товариства, -Гнатенка Юрія Петровича - члена Наглядової ради Товариства, -Костроми Вікторії Василівни - члена Наглядової ради Товариства, -Фільченкова Дмитра Валерійовича - члена Наглядової ради Товариства, -Кудряшова Дмитра Сергійовича - члена Наглядової ради Товариства, 8. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА". Проект рішення: Обрати Наглядову раду ПРАТ "ДНІПРЯНКА" у наступному складі: -Костельман Володимир Михайлович - член Наглядової ради Товариства, -Гнатенко Юрій Петрович - член Наглядової ради Товариства, -Кострома Вікторія Василівна - член Наглядової ради Товариства, -Фільченков Дмитро Валерійович - член Наглядової ради Товариства, -Кудряшов Дмитро Сергійович - член Наглядової ради Товариства, 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА"; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА". Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними, та винагорода за виконання повноважень членам Наглядової ради не виплачуватиметься. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 1.Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 27 863 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. 2.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. 11. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Проект рішення: 1. На підставі ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства" надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства. 2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ДНІПРЯНКА" (тис. грн.) Найменування показника Період 2019 2018 Усього активів 27 863 25 660 Основні засоби (за залишковою вартістю) 24 367 22 036 Запаси 18 12 Сумарна дебіторська заборгованість 1 349 1 508 Гроші та їх еквіваленти 10 13 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (14 450) (12 969) Власний капітал (10 239) (8 485) Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 3980 3 980 Довгострокові зобов’язання і забезпечення 25 26 Поточні зобов’язання і забезпечення 38 077 34 119 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1 637) (1 556) Середньорічна кількість акцій (шт.) 3 790 000 3 790 000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,43) (0,41) Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням ПРАТ "ДНІПРЯНКА": 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Першотравнева, будинок 7, к.1. У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів з 13.15 год. до 13.45 год. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до Наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до Наглядової ради. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій до акціонерів. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 18.02.2020 року, загальна кількість акцій становить 3 790 000 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 3 551 734 шт. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та інформація, передбачена ч.4 ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://dniprianka.emitents.net.ua Відповідальною особою за порядок ознайомлення Акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Владович Василь Юрійович. Телефон для довідок: (044)5930362. Наглядова рада ПРАТ "ДНІПРЯНКА"

Назад